...

5 sposobów na wzmocnienie zaangażowania w zespole

5 sposobów na wzmocnienie zaangażowania w zespole

Wprowadzenie

”Naj­lep­szy spo­sób na prze­wi­dze­nie przy­szło­ści to ją stwo­rzyć.” – Peter Druc­ker

Oto nasze 3 z 5 sposobów, które wykorzystasz w pracy z zespołem, a których opis znajdziesz w moim artykule 🚀

Chcesz wzmocnić zaangażowanie w zespole?

Odkryj cenne spostrzeżenia

💬 Activity-Based Learning (ABL):
Oparty na aktyw­nym uczest­nic­twie, umoż­li­wia prak­tyczne ćwi­cze­nie
umie­jęt­no­ści poprzez symu­lo­wane sytu­acje bizne­sowe. Bada­nia poka­zują, że aktywne dzia­ła­nie przy­czy­nia się do głęb­szego przy­swa­ja­nia wie­dzy, aż 85% osób uczy się lepiej poprzez aktywne dzia­ła­nie.
(Źró­dło: Psy­cho­lo­gi­cal Science in the Public Inte­rest)

💬 Empowerment i długofalowe efekty:
Angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji prowadzi do rozwoju umiejętności i wzmacniania zaangażowania. Organizacje z zaangażowanymi pracownikami odnotowują niższy poziom absencji chorobowej o 41% i wyższą produktywność o 17%. 🔝
(Źró­dło: Gal­lup)

💬 Pod­no­sze­nie wydaj­no­ści zespołu przez inte­gra­cję:
Zasto­so­wa­nie dzia­łań, takich jak escape room, pomaga zespo­łom roz­wi­jać umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne i współ­pracę. 96% mene­dże­rów uważa, że dobra komu­ni­ka­cja to klucz do suk­cesu w bizne­sie 🤝
(Źró­dło: Dale Car­ne­gie Tra­ining)

Ważne jest dobre dopasowanie do potrzeb

Oczy­wi­ście trzeba wziąć poprawkę na to, że wybór dzia­ła­nia, metody
i narzę­dzia, jakimi zostaną one prze­pro­wa­dzone, zależy od potrzeb danej grupy – zespołu – orga­ni­za­cji.

Więcej treści?

Zapraszamy do przeczytania artykułu na Talent Network: https://talentnetwork.pl/5-sposobow-na-zaangazowanie-pracownikow-i-wspolprace-zespolowa/

Zakończenie

Jeśli jesteś zainteresowany dowiedzeniem się więcej na temat naszych doświadczeń zapraszamy do kontaktu.

Podobał Ci się post? Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz :)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Dodaj komentarz

Dariusz Jaszcz

Dariusz Jaszcz

Zorganizuję dla Twojego zespołu najlepsze wydarzenie. Zapraszam do kontaktu.
Tel.: 518 292 001

Krótko o mnie

Zawodowo zajmuję się organizacją wydarzeń firmowych, prowadzeniem szkoleń ze sprzedaży oraz komunikacji, pisaniem treści oraz wystąpieniami publicznymi. A także design thinking,

 

Poprzednie posty

Bez kategorii
dariuszjaszcz

Jak budować skutecznie zespół – teambulding w praktyce

Grywalizacja, czyli zastosowanie elementów gier w biznesie, może przynieść wiele korzyści dla firm. Oto kilka z nich:

Motywacja pracowników: Grywalizacja może pomóc w motywowaniu pracowników poprzez wprowadzenie elementów rywalizacji, nagród i osiągnięć. Pracownicy chętniej angażują się w zadania, kiedy mają okazję zdobyć punkty, odznaki lub nagrody

Czytaj więcej »
Bez kategorii
dariuszjaszcz

Rola opowieści w sprzedaży – storytelling w praktyce

Grywalizacja, czyli zastosowanie elementów gier w biznesie, może przynieść wiele korzyści dla firm. Oto kilka z nich:

Motywacja pracowników: Grywalizacja może pomóc w motywowaniu pracowników poprzez wprowadzenie elementów rywalizacji, nagród i osiągnięć. Pracownicy chętniej angażują się w zadania, kiedy mają okazję zdobyć punkty, odznaki lub nagrody

Czytaj więcej »

Podoba Ci się mój kontent?

Zapisz się do newslettera aby nie przegapić kolejnych wpisów

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.